Gemeente Bekkevoort

Zitting van 28 februari 2022

Om 20.07 uur tot 20.28

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts en Raf Vanmeensel

Raadsleden:

Mia Peeters, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, Nathalie Putseys, An Weckhuyzen en Jens Snyers

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Nathalie Weckx

Raadslid:

Bart Volders

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 februari 2022

AANDUIDING VOORZITTER GECORO

 

Besluit

 

Aanduiding Marjolein Janssens als deskundige en voorzitter van de GECORO

Na geheime stemming:

13 stemmen voor

2 onthoudingen

 

Artikel 1: Mevrouw Marjolein Janssens aan te duiden als deskundige en voorzitter van de GECORO.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 februari 2022

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 december 2021, aan te passen zodat de volledige tekst ervan voortaan luidt als volgt:

 

Artikel 1: Definities

1° administratie: de gemeentelijke administratieve dienst die door de gemeente wordt belast om, in samenspraak met de Vlaamse overheid, in te staan voor de lokale bewaking van de kwaliteit van de woongelegenheden conform de Vlaamse Codex Wonen en de Nieuwe Gemeentewet en mee te werken met de Vlaamse overheid voor de opmaak van de gewestelijke inventaris inzake ongeschikte, onbewoonbare van het grondgebied van de gemeente Bekkevoort;

 

De gemeente draagt de opdracht van onderzoekscontrole en vaststellingbevoegdheid van de kwaliteit van het woningpatrimonium over aan Hartje Hageland OOST, intergemeentelijk samenwerkingsverband voor lokaal woonbeleid. Hartje Hageland OOST fungeert als intergemeentelijke administratieve eenheid.

 

2° Vlaamse overheid: het agentschap Wonen-Vlaanderen;

 

3° Dienst fiscaliteit: de gemeentelijke administratieve dienst die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om in te staan voor de vestiging, de inning en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen;

 

4° Beveiligde zending:

beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:

a) een aangetekend schrijven;

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;

c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningwijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

 

5° Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, met inbegrip van niet-zelfstandige woningen (=kamers);

 

6° Kamer: een niet-zelfstandige woning, vergund volgens de stedelijke bouwvergunning, waarvan één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: toilet, bad of douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;

 

7° Gewestelijke inventaris: een register van geïnventariseerde woningen die door de Vlaamse overheid geregistreerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar;

 

8° Inventarisatiedatum: de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in de gewestelijke inventaris wordt opgenomen;

 

9° Ongeschikt verklaarde woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door Vlaamse codex Wonen, en die door de bevoegde instantie als ongeschikt werd verklaard; 

 

10° Onbewoonbaar verklaarde woning: een woning die op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten niet meer mag bewoond worden en die door de bevoegde instantie als dusdanig onbewoonbaar werd verklaard conform de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet of de Vlaamse codex Wonen.

 

Artikel 2: Belastbare grondslag

§1.  Er wordt voor de aanslagjaren 2022-2025 een gemeentebelasting gevestigd op woningen die minstens 12 maanden geïnventariseerd zijn in de gewestelijke inventarislijst van de Vlaamse overheid conform artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen. Het betreft de inventarisatie van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort. 

 

§2.  De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning minstens twaalf opeenvolgende maanden in de gewestelijke inventaris werd opgenomen. 

 

§3.  Zolang de woning niet geschrapt is uit de gewestelijke inventaris, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

 

Artikel 3: Belastingplichtige

§1. De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die als zakelijk gerechtigde werd opgenomen in de gewestelijke inventaris. Met zakelijk gerechtigde wordt bedoeld de houder van : a) de volle eigendom, b) het recht van opstal of van erfpacht, c) het vruchtgebruik.

 

§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.  Ingeval er meerdere andere houders zijn van een zakelijk recht voor de woning, zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

 

§3. Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in § 1 van dit artikel, overdraagt aan derden, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht van dit zakelijk recht via een beveiligde zending in kennis stellen van de opname van de woning in de gewestelijke inventaris. Deze kennisgeving kan vervangen worden door een vermelding in de notariële akte. 

 

§4. Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in § 1 van dit artikel, overdraagt aan derden, is tevens verplicht om binnen de maand na het verlijden van de notariële akte, per beveiligde zending, de gemeentelijke administratie op de hoogte te brengen door middel van een volledige kopie van de notariële akte. Bij ontstentenis blijft degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in § 1 van dit artikel, overdraagt aan derden, de belastingplichtige. 

 

Artikel 4: Opname en betwistingen tot opname in de gewestelijke inventaris betreffende ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

§1. De opname van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen gebeurt volgens het besluit van de Burgemeester.  De termijn van 12 maanden, vermeld in artikel 2, begint te lopen vanaf de datum van het besluit van de burgemeester.

 

§2. Hartje Hageland OOST stelt de Vlaamse overheid hiervan in kennis zodat de woning als ongeschikt en/of onbewoonbaar kan geïnventariseerd worden.  De administratie van de Vlaamse overheid geeft de houder van het zakelijk recht hiervan kennis door middel van een registratieattest waarin de opname in de gewestelijke inventaris wordt bevestigd. 

 

§3. De betwisting tot opname in de gewestelijke inventaris met betrekking tot ongeschikte en/of onbewoonbare woningen kan niet in het kader van dit reglement inhoudelijk betwist worden aangezien de beroepsprocedure tegen een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt behandeld door de bevoegde Vlaamse minister of door de bevoegde rechtbank. 

 

Artikel 5: Schrapping uit de gewestelijke inventaris

§1.  De ongeschikte en/of onbewoonbare verklaarde woningen worden uit de inventaris geschrapt op datum van het besluit van de Burgemeester tot opheffing van de onbewoonbaar- en/of ongeschiktverklaring of na aflevering van een conformiteitsattest.

Het controleonderzoek tot schrapping gebeurt op schriftelijk verzoek door de houder van het zakelijk recht aan het college.

 

Artikel 6: tarief van de belasting

Het bedrag van de belasting wordt voor het eerste heffingsjaar, dit is de eerste onafgebroken periode van 12 maanden inventarisatie, vastgesteld op 3480 euro per woning die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris werd opgenomen.

 

Het tweede heffingsjaar wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 4470 euro per woning die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris werd opgenomen.

 

Het derde heffingsjaar wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 5460 euro per woning die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris werd opgenomen.

 

Het vierde heffingsjaar en volgende wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 6450 euro per woning die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris werd opgenomen.

 

§2. De woningen die vóór de inwerkingtreding van het belastingreglement reeds werden opgenomen in de gewestelijke inventaris, blijven met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum belastingplichtig voor de toepassing van dit belastingreglement. 

 

§3. Zolang de woning niet uit de gewestelijke inventaris is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd vanaf het ogenblik dat een nieuwe periode van twaalf maanden inventarisatie verstrijkt.

 

Artikel 7: Vrijstellingen 

Voor de toepassing van de vrijstellingen gelden enkel de vrijstellingen die in dit belastingreglement zijn opgenomen:  

 

§ 1. Van de belasting is vrijgesteld:

1° de houder van het zakelijk recht die de woning uitsluitend gebruikt als hoofdverblijfplaats en over geen enkele andere woning beschikt. De verklaring van hoofdverblijf wordt enkel aanvaard wanneer er tijdens de geïnventariseerde periode een effectieve inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente Bekkevoort is;

 

2° de belastingplichtige die sinds minder dan twee jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

 

§ 2.  Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning :

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;

 

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;

 

3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;

 

4° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;

 

5° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;

 

6° gerenoveerd wordt blijkens een meldingsplichtig werk en/of gedetailleerd renovatieschema waarvoor een minimuminvestering van 5000 euro gedaan werd en dat onder de volgende categorieën valt :

Categorie 1: structurele elementen: werken aan muren, vloeren, plafonds

Categorie 2: dak: volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning

Categorie 3: buitenschrijnwerk: de volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk

Categorie 4: technische installaties

 a. plaatsing van een verwarmingsketel

 b. de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie

 c. de hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties

 

Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van één jaar volgend op de datum van opname in de gewestelijke inventaris betreffende ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Deze vrijstelling kan tot tweemaal verlengd worden voor een periode van één jaar mits de vrijstelling opnieuw wordt aangevraagd en mits bewijs van de vorderingen van de werken wordt voorgelegd;

 

De belastingplichtige dient een gedetailleerd renovatieschema voor te leggen dat de volgende stukken bevat:

        een tekening of schets van het gebouw en/of de woning met aanduiding van de geplande werken;

        een volledige opsomming en korte beschrijving van de geplande werken;

        een raming van de kostprijs van de werken door een offerte voor de levering en plaatsing van materialen door een aannemer of een offerte voor de levering van materialen, indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd of een combinatie van beiden;

 

7° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 3.30 van de Vlaamse Codex Wonen;

 

8° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 5.82 van de Vlaamse Codex Wonen.

 

Artikel 8: Reeds geïnventariseerde woningen

De woningen die voorafgaand het aanslagjaar 2017 reeds op de gewestelijke inventaris werden opgenomen blijven met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum belastingplichtig voor de toepassing van dit belastingreglement. 

De belasting wordt gevestigd conform artikel 2 van dit belastingreglement.

 

Artikel 9: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de bezwaarprocedure van de belasting

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

§2. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Artikel 10:

§1 Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en is bindend vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

 

§2. Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen  goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 december 2021 wordt opgeheven door deze beslissing.

 

Artikel 11:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en in het bijzonder met de voorziene bekendmaking

 

 

Artikel 2:

Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 februari 2022

AANPASSING PREMIEREGLEMENT VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN INDIVIDUELE CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS, PROPAAN OF STOOKOLIE VOOR BESTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN VAN SCHOLEN, KERKFABRIEKEN EN VERENIGINGEN

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het gemeentelijk premiereglement voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen, goedgekeurd in zitting van 18 december 2017 wordt aangepast zodat de volledige tekst ervan luidt als volgt:  

 

Gemeentelijk premiereglement voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen

 

Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor het installeren van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en voor gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen. 

 

Artikel 2: Toekenningsvoorwaarden

§1. De premie is enkel geldig bij een bestaande vergunde woning, wooneenheid of gebouw. 

Als bestaande woning, wooneenheid of gebouw wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een vergunde woning, wooneenheid of gebouw, die ouder is dan 10 jaar op datum van de premieaanvraag.

 

§2. De premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte of kasticket) voor het leveren en plaatsen van de condensatieketel op aardas, propaan of stookolie met vermelding van het merk, type, vermogen, kostprijs van de ketel en de plaatsing, en de datum waarop de installatie werd geplaatst en een gedateerde foto van de geplaatste condensatieketel, waarop het kenplaatje van de ketel zichtbaar is. 

 

§3. De condensatieketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een B- productlabel, toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatiever- warmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuursregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties. 

 

§4. De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van de aannemer.

 

§5. Bij de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een condensatieketel op aardgas of propaan, wordt de premie enkel toegekend nadat de stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. 

 

§6. Bij de vervanging van een oude verwarmingsketel door een individuele condensatieketel op stookolie zijn volgende bijkomende voorwaarden van toepassing:

- de verwarmingsketel werd uiterlijk 31 maart 2022 geplaatst

of

- de aanvrager toont aan dat de woning of het gebouw niet aansluitbaar is op aardgas.

 

Artikel 3:  Premiebedrag 

De premie bedraagt 250,00 EUR per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. 

 

Artikel 4: Aanvraag tot premie

§1. De aanvraag dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier, samen met de gevraagde bijlagen. 

 

§2. Het aanvraagformulier dient het college te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. 

 

Artikel 5: Controle

De aanvrager geeft toelating aan een bevoegd ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren. 

Indien blijkt dat de voorwaarden van het premiereglement niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet worden uitgekeerd. Het is de aanvrager toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. 

 

Artikel 6: Uitbetaling van de premie

§1. De premie kan slechts eenmaal per woning, wooneenheid of gebouw worden toegestaan. 

 

§2. De premie wordt toegekend aan de aanvrager, hetzij de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning, wooneenheid of gebouw, hetzij de gebruiker of huurder van de woning, wooneenheid of gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend. 

 

§3. De premie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de aanvraag vergezeld van de nodige bewijsstukken, worden uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.  De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag.  

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 februari 2022

GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN VEILIGE FIETSVERBINDING TUSSEN DIEST EN BEKKEVOORT (BOSTERSTRAAT - ASSENT)

 

Besluit

eenparig

 

Enig artikel: De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Diest en het lokaal bestuur Bekkevoort voor gezamenlijke diensten voor de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Diest en Bekkevoort (Assent Bosterstraat) goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 februari 2022

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - KENNISNEMING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

 

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Punt bijlagen/links Schoolraad huishoudelijk reglement 2021-2025.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 februari 2022

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - KENNISNEMING SAMENSTELLING VERTEGENWOORDIGING OUDERS, PERSONEEL EN LOKALE GEMEENSCHAP IN DE SCHOOLRAAD

 

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 februari 2022

AANPASSING REGLEMENT UITLEENDIENST

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het reglement uitleendienst met ingang vanaf heden aan te passen zodat de volledige tekst ervan luidt als volgt:

 

Reglement uitleendienst Bekkevoort

 

Artikel 1:

§ 1: Het gemeentebestuur van Bekkevoort stelt materiaal ter beschikking aan het plaatselijk erkend verenigingsleven, de gemeentelijke adviesraden, OCMW, IBO, straat-, buurt- of wijkfeesten en losstaande socio-culturele initiatieven te Bekkevoort (goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen) en het onderwijs binnen groot Bekkevoort. Uitzonderingen worden apart goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 2: De materialen die uitgeleend worden, binnen de uitleendienst, staan omschreven in bijlage A. Bij bepaalde materialen hoort een handleiding daar deze specifiek opgesteld of vervoerd dienen te worden.

 

Artikel 2:

§ 1: De ontlening wordt beperkt tot maximaal 1 werkdag of 1 weekend. Materiaal wordt enkel uitgeleend voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort, uitgezonderd spel- en veiligheidsmateriaal bij uitstappen en kampen.

 

§ 2: Ontlening voor langere termijn of voor op ander grondgebied kan, op voorwaarde dat de ontlener dit grondig motiveert en het college van burgemeester en schepenen dit goedkeurt.

 

§ 3: Gelijktijdige uitleningen van materiaal (uitgezonderd nadars en activiteitencontainers) kan enkel mits toestemming van alle betrokken partijen en mits de betrokken partijen zelf voor het vervoer zorgen. Dit overleg gebeurt onderling tussen de betrokken partijen.

 

Artikel 3:

§ 1: De uitleendienst is gevestigd binnen de dienst ‘vrije tijd’ (cultuur, jeugd en sport), Eugeen Coolsstraat 17 b te 3460 Bekkevoort en is bevoegd inzake gebruikerstoelatingen, uitgezonderd voor de situaties die niet binnen dit reglement vermeld worden. Deze laatste worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 2:De dienst ‘vrije tijd’ houdt een kalender bij van de gebruiksaanvragen en gebruikstoelatingen.

 

Artikel 4:

§ 1: De aanvragen tot ontlening gebeuren schriftelijk bij de dienst vrije tijd’ (cultuur, jeugd en sport) door middel van voorgedrukte formulieren of via het online invulformulier op de gemeentelijke website.

 

§ 2: De aanvragen tot ontlening moeten minstens 14 dagen, voor de eigenlijke ontlening, toekomen bij de dienst ‘vrije tijd’ (+ maximaal 9 maanden voor de eigenlijke ontlening). Een mondelinge ontlening is niet toegestaan. Bij het behandelen van de aanvraag wordt prioriteit verleend volgens de aanvraagdatum.

 

§ 3: Indien de dienst ‘vrije tijd’ het materiaal door overmacht niet op de voorziene datum ter beschikking kan stellen, kan deze hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden of kan er ook geen schadevergoeding gevraagd worden. De dienst ‘vrije tijd’ zal de kandidaat-ontlener hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 5:

§ 1: Voor de ontlening van het materiaal dient er geen waarborgsom betaald te worden. Indien er schade aan het materiaal wordt vastgesteld bij inlevering, zal de herstelkost of vervanging van het materiaal doorgefactureerd worden aan de ontlener.

 

Artikel 6:

Het gemeentebestuur van Bekkevoort is eigenaar van het materiaal en staat tevens in voor het goed beheer van de goederen.

 

Artikel 7:

§ 1: De ontlening van het materiaal is gratis met uitzondering van de activiteitencontainers.

 

§ 2: Voor de ontlening van de activiteitencontainer (enkel voor restafval) dient er vooraf een contantbelasting betaald te worden voor de verwerking van het afval.

De bedragen worden als volgt vastgesteld:

        Activiteitencontainer 240l: € 5 per container per ophaling

        Activiteitencontainer 1.100l: € 20 per container per ophaling

De bedragen gelden voor ontleners zoals bepaald in artikel 1 § 1.

Voor ontleners die niet vallen onder één van de categorieën zoals bepaald in artikel 1 § 1 gelden volgende bedragen:

        Activiteitencontainer 240l: € 7,5 per container per ophaling

        Activiteitencontainer 1.100l: € 30 per container per ophaling

De ophaling van het afval, door Ecowerf, gebeurt via de reguliere ophaling, zoals vermeld in de ophaalkalender. De ontlener is zelf verantwoordelijk om de ontleende activiteitencontainer aan te bieden tijdens de reguliere ophaling. Indien de ontlener deze ophaling vroeger wil laten plaatsvinden dan voorzien, kan Ecowerf deze dienstverlening aanbieden mits aanrekening van transportkosten, bepaald door Ecowerf. Deze transportkosten worden verrekend aan de ontlener.

 

Artikel 8:

De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Dit houdt onder meer in dat hij of zij het materiaal in goede staat houdt en het op de juiste manier vervoert, bewaart, gebruikt en terugbrengt.

 

Artikel 9:

§ 1: Alle door de ontlener te bedienen en te gebruiken materiaal dient door hemzelf te worden afgehaald en teruggebracht op het afgesproken uur, de afgesproken locatie en op eigen kosten. (uitgezonderd nadars en activiteitencontainers) Laattijdig binnenbrengen van materiaal kost € 12/dag (uitgezonderd nadars en activiteitencontainers). Het laattijdig aanbieden van de activiteitencontainer voor ophaling door Ecowerf, met als gevolg geen lediging, betekent binnen de uitleenprocedure ‘laattijdig inleveren van gemeentelijk materiaal’. Deze laattijdigheid kost € 12 per container.

 

§ 2: Het materiaal dient opgehaald en teruggebracht te worden door het aantal mensen zoals vermeld in bijlage A. Hierdoor kan het in- en uitladen vlot verlopen.

 

§ 3: De chauffeur die de aanhangwagen met podiumelementen komt afhalen en terugbrengen, beschikt over een rijbewijs B en een extra eigen nummerplaat om te bevestigen aan de ontleende aanhangwagen. De nummerplaat van de ontleende aanhangwagen moet steeds dezelfde zijn als het trekkend voertuig. Voor de aanhangwagen dient de ontlener te voldoen aan de verzekeringswetgeving (melding aan de eigen verzekeraar dat het voertuig een aanhangwagen van max. 750 kg zal trekken).

 

§ 4: Nadars en activiteitencontainers worden geleverd en terug opgehaald door de dienst openbare werken. De ontlener verbindt zich ertoe om de nadars en de activiteitencontainers zelf te plaatsen waar nodig. Na afloop van het evenement verbindt de ontlener zich ertoe om de nadars en de activiteitencontainers tijdig te verzamelen op één plaats (waar het materiaal eerder werd afgeleverd).

 

§ 5: Springkastelen mogen niet bij regenweer of bij hevige windstoten opgesteld worden. In het kader van de Europese veiligheidsnormen voor speeltoestellen is het noodzakelijk dat er bij het gebruik van een springkasteel steeds toezicht wordt gehouden door een begeleider! Springkastelen moeten correct opgeplooid (volgens de instructies van de dienst ‘vrije tijd’) terug binnen gebracht worden.

Indien dit niet gebeurt of het springkasteel wordt nat binnengebracht, wordt er € 25 aangerekend.

 

Artikel 10:

§ 1: De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materiaal in geen geval verder aan derden uit te lenen of te verhuren. De aanvrager is tevens gebruiker of medeorganisator van de manifestatie waarvoor het materiaal geleend wordt. Bij twijfel kan het gemeentebestuur van Bekkevoort het materiaal onmiddellijk terugvorderen.

 

§ 2: De ontlener, de organisator, verbindt er zich toe dat er tijdens de ontlening geen vergoedingen gevraagd worden voor het gebruik van het ontleende materiaal.

 

Artikel 11:

§ 1: Beschadigingen, diefstallen e.d. worden dadelijk gemeld op de dienst ‘vrije tijd’. Diefstal moet ook gemeld worden aan de politie. De ontlener moet de beschadigde materialen terugbrengen in de staat waarin ze zich bevinden.

 

§ 2: Het is verboden het materiaal zelf te herstellen of te laten herstellen. De herstelling zal uitgevoerd worden door het gemeentebestuur en de kosten hiervan zullen in rekening gebracht worden. Indien het materiaal niet kan worden herstelt, zal er nieuw materiaal ter vervanging aangekocht worden. De kostprijs hiervan zal doorgefactureerd worden aan de ontlener.

 

§ 3: Bij verlies of diefstal zal eveneens een rekening opgemaakt worden ten laste van de ontlener. Eventuele schadevergoedingen worden door de ontlener vereffend binnen de 30 dagen na kennisname van de te betalen som.

 

§ 4: Het materiaal dat men ontleent verkeert in prima staat. Zijn er verborgen tekorten, dan dient de ontlener dit dadelijk te melden aan de dienst ‘vrije tijd’. Bij geen melding van deze tekorten, op voorhand, zullen de kosten verhaald worden op de ontlener van dat ogenblik.

 

Artikel 12:

§ 1: Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en eventuele andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het afhalen, gebruik (al dan niet verkeerd), vervoer en/of terugbrengen van het ontleende materiaal. Het materiaal wordt ontleend in de staat waarin het zich bevindt

 

Artikel 13:

De ontlener is verplicht een verantwoordelijke van de dienst ‘vrije tijd’ of een lid van het college van burgemeester en schepenen, ter controle, toe te laten tot de ruimten en terreinen waar het ontleende  materiaal zich op dat ogenblik bevindt. Vanzelfsprekend is de toegang tot deze ruimten voor de betrokken verantwoordelijke gratis.

 

Artikel 14:

§ 1: Wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met bovenstaand uitleenreglement en verbindt zich ertoe het materiaal te gebruiken volgens de afspraken en/of de handleiding horende bij dit uitleenreglement.

 

§ 2: Inbreuken op dit reglement kunnen uitsluiting van ontlening voor 1 jaar tot gevolg hebben. Het college van burgemeester en schepenen beslist in deze materie. Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien elke gebruiker uitsluiten van ontlening omwille van herhaaldelijke schadegevallen en wanbeheer van het materiaal en dit max. voor één jaar.

 

Artikel 15:

Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij betwistingen.

 

BIJLAGE A Lijst van uit te lenen materiaal + specifieke vereisten

 

Omschrijving van het uit te lenen materiaal

Aantal dat een ontlener max. kan uitlenen

Vereist aantal personen bij afhaling en binnenbrengen

Specifieke vereisten

Springkastelen

 

Multi-play (6,2 m x 5m - 150 kg) incl. grondzeil

1

1

1. zie handleiding

Spelmateriaal

 

Circuskoffer

1

1

 

Sport- en spelkoffer*

1

1

 

Tentoonstellingsmateriaal

 

Tentoonstellingspanelen (met 1 zijde zwarte viltstoffen coating en 1 zijde witte kunststof)

 

(elk: 2,5m x 1m)

(incl. verbindingsstukken)

18

2

1. De panelen:

- enkel gebruik van velcro (langs zwarte zijde) en dubbelzijdige plakband (langs witte zijde)

- gebruik enkel op propere ondergrond

2. Vervoer: gesloten wagen

 

Spots

(enkel verhuring samen met de tentoonstellingspanelen)

 

20

 

2

 

1. Vervoer: gesloten wagen

 

Schilderijhaken

(enkel verhuring samen met de tentoonstellingspanelen)

 

20

 

2

 

1. Vervoer: gesloten wagen

Audio-visueelmateriaal

 

Muziekinstallatie

1

1

1. Zie handleiding

2. Vervoer: gesloten wagen

Geluidsmeter (10Eazy)

1

1

1. Zie handleiding

Veiligheidsmateriaal

 

Brandblusapparaten

Type: poederblusser 6 kg

6

1

1. De kosten voor het opnieuw vullen van het brandblusapparaat zijn ten laste van de ontlener

Branddeken (120 cm x 120 cm)

1

1

1. De kost van een nieuw branddeken, na gebruik, is ten laste van de ontlener

Fluo-reflecterende vesten

20

1

 

Fluo-reflecterende armbanden

10

1

 

Desinfectiezuil handhygiëne*

4

1

Alcoholgel is zelf te voorzien door de ontlener

Signalisatieset seingever*

2

1

 

Activiteitencontainers (ENKEL restafval, geen GFT en geen PMD)

 

container 240l

4

 

1. Forfait:

- 240l: € 5 per container per ophaling

 

- 1100l: € 20 per container per ophaling

 

2. Transportkosten bij eerdere ophaling dan de reguliere ophaling, zijn ten laste van de ontlener

container 1100l

14

 

Andere

Nadars

120

 

 

Podiumelementen incl. telescopische poten

 

(elk: 2m x 1m)

18

2

 

Trap (podium)

2

2

 

Aanhangwagen

(enkel ontlening samen met de podiumelementen)

2

2

Elke aanhangwagen stockeert 9 podiumelementen en 1 trap

 

Plaats van afhaling + terugbrengen

        De materialen van de uitleendienst dienen afgehaald en terug gebracht te worden in het @BEN-gebouw (goederenlift - kelder)

        Uitzonderingen: De nadars en de activiteitencontainers worden geleverd door het gemeentebestuur op de plaats van de activiteit alsook terug gehaald op de afgesproken tijdstippen.

 

* Deze materialen worden uitgeleend vanaf ingebruikname

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2022