DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

Gemeentelijk premiereglement voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017.

 

Sedert 1 januari 2022 is het verboden om nog een verwarmingsketel op stookolie te plaatsen. Een verwarmingsketel op stookolie mag enkel nog geplaatst worden ter vervanging van een oude verwarmingsketel in bestaande woningen die niet aansluitbaar zijn op aardgas.

 

Er is wel een gedoogperiode tot 31 maart 2022 wegens de uitzonderlijke leveringsproblemen van verwarmingsketels eind 2021.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

In het Energiedecreet is geen overgangsmaatregel opgenomen: het vervangings- en plaatsingsverbod gaat in op 1 januari 2022. Een overgangsmaatregel zou in de hand werken dat een eigenaar van een stookolieketel nog snel investeert in een nieuwe stookolieketel voor de komende 20 tot 30 jaar, terwijl het vervangings- en plaatsingsverbod juist wordt ingevoerd om het overschakelen op verwarmingsopties met een lagere CO2-uitstoot te versnellen.

 

Omdat er eind 2021 uitzonderlijke leveringsproblemen waren bij stookolieketels zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voor dossiers met een bestelbon voor 19 november 2021 (de datum van publicatie van het Wijzigingsdecreet van 22/10/2021 in het Staatsblad) en waarvoor de stookolieketel uiterlijk op 31 maart 2022 is geplaatst, geen handhavingsprocedure opstarten.

 

Het gemeentelijk premiereglement dient dus in bijkomende voorwaarden te voorzien voor een premie voor een condensatieketel op stookolie, namelijk:

- de verwarmingsketel werd uiterlijk 31 maart 2022 geplaatst (verklaring op attest aannemer)

of

- de aanvrager toont aan dat de woning of het gebouw niet aansluitbaar is op aardgas.

 

In artikel 2 van het reglement zal daarom een bijkomende paragraaf 6 worden toegevoegd waarin deze voorwaarden worden opgenomen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het gemeentelijk premiereglement voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen, goedgekeurd in zitting van 18 december 2017 wordt aangepast zodat de volledige tekst ervan luidt als volgt:  

 

Gemeentelijk premiereglement voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen

 

Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor het installeren van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en voor gebouwen van scholen, kerkfabrieken en verenigingen. 

 

Artikel 2: Toekenningsvoorwaarden

§1. De premie is enkel geldig bij een bestaande vergunde woning, wooneenheid of gebouw. 

Als bestaande woning, wooneenheid of gebouw wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een vergunde woning, wooneenheid of gebouw, die ouder is dan 10 jaar op datum van de premieaanvraag.

 

§2. De premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte of kasticket) voor het leveren en plaatsen van de condensatieketel op aardas, propaan of stookolie met vermelding van het merk, type, vermogen, kostprijs van de ketel en de plaatsing, en de datum waarop de installatie werd geplaatst en een gedateerde foto van de geplaatste condensatieketel, waarop het kenplaatje van de ketel zichtbaar is. 

 

§3. De condensatieketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een B- productlabel, toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatiever- warmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuursregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties. 

 

§4. De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van de aannemer.

 

§5. Bij de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een condensatieketel op aardgas of propaan, wordt de premie enkel toegekend nadat de stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen. 

 

§6. Bij de vervanging van een oude verwarmingsketel door een individuele condensatieketel op stookolie zijn volgende bijkomende voorwaarden van toepassing:

- de verwarmingsketel werd uiterlijk 31 maart 2022 geplaatst

of

- de aanvrager toont aan dat de woning of het gebouw niet aansluitbaar is op aardgas.

 

Artikel 3:  Premiebedrag 

De premie bedraagt 250,00 EUR per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. 

 

Artikel 4: Aanvraag tot premie

§1. De aanvraag dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier, samen met de gevraagde bijlagen. 

 

§2. Het aanvraagformulier dient het college te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. 

 

Artikel 5: Controle

De aanvrager geeft toelating aan een bevoegd ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren. 

Indien blijkt dat de voorwaarden van het premiereglement niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet worden uitgekeerd. Het is de aanvrager toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. 

 

Artikel 6: Uitbetaling van de premie

§1. De premie kan slechts eenmaal per woning, wooneenheid of gebouw worden toegestaan. 

 

§2. De premie wordt toegekend aan de aanvrager, hetzij de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning, wooneenheid of gebouw, hetzij de gebruiker of huurder van de woning, wooneenheid of gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend. 

 

§3. De premie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de aanvraag vergezeld van de nodige bewijsstukken, worden uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.  De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag.  

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.