Gemeente Bekkevoort

Zitting van 27 februari 2023

Om 20.00 uur tot 20.50

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Nathalie Putseys en Jens Snyers

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Trees Laenens en Lies Timmermans

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

VASTSTELLING GEMEENTELIJKE DOTATIE 2023 AAN POLITIEZONE HAGELAND

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeentelijke gewone dotatie van de gemeente Bekkevoort aan de Politiezone Hageland voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen op 476 884 EUR en te storten op rekeningnummer BE11 0910 1684 1148.

 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan het politiecollege van de Politiezone 5389 Hageland.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

DEFINITIEF AKKOORD RECHT VAN OPSTAL - EROSIEPROJECT KONINGSBOS -  DEEL VAN PERCEEL BEKKEVOORT, AFDELING 2, SECTIE I, NR. 168G EN INTREKKING GEMEENTERAADSBESLUIT 28 NOVEMBER 2022

 

Besluit

eenparig

 

Artikel  1: Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2022, definitief akkoord recht van opstal - Erosieproject Koningsbos - deel van perceel Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 168G, in te trekken.

 

Artikel 2: Akkoord te gaan met het recht van opstal voor een periode van 20 jaar  voor een deel van perceel, kadastraal gekend als, Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr 168G met een oppervlakte van 2.253m² (zoals het opmetingsplan van landmetersbureau Intertopo van 26 mei 2021) van dhr. Devos Dirk, dhr. Devos Gilles, mevr. Devos Ingrid en dhr. Devos Patrick.

Dhr. Devos Patrick en dhr. Devos Gilles zijn pachter.

 

Artikel 3: De eigenaars van het onder artikel 1 vermelde goed zullen een éénmalige vergoeding van 0,5€/m² ontvangen, nl. 1.126,50 €. De pachters ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 0,179 €/m² uit te betalen voor een periode van 20 opeenvolgende jaren die ingaat op de datum van het verlijden van de akte van recht van opstal, zijnde een jaarlijkse vergoeding van 403,57€ (deze jaarlijkse vergoeding is aanpasbaar volgens de evolutie van het pachtprijscoëfficient (Vlaams-Brabant Zandleemstreek) hetwelk 3-jaarlijks wordt aangepast en onder voorwaarden bepaald in bijgevoegde ontwerpakten opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 4: De notariskosten bedragen 1.622,32 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 5: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutels:

        AC-1.6.19/0341-00/22000000 - Uitvoering erosiebestrijdingsplan: Koningsbos/Wolvenstraat;

        0341-00/61500150 - beheersvergoeding overeenkomsten erosiebestrijding.

 

Artikel 6: Schepen Reviers en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 7: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

KADEROVEREENKOMST DUURZAME GEBOUWEN FLUVIUS

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De kaderovereenkomst Duurzame gebouwen tussen Fluvius en lokaal bestuur Bekkevoort, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2: De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

RAPPORTERING VAN HET LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT (LEKP) 1.0

 

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 27 februari 2023

GOEDKEURING GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DAKISOLATIE, VLOERISOLATIE, KELDERPLAFONDISOLATIE, BUITENMUURISOLATIE OF HOOGRENDEMENTSGLAS

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Onderstaand premiereglement goed te keuren:

 

Gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor dakisolatie, vloerisolatie, kelderplafondisolatie, buitenmuurisolatie of hoogrendementsglas

 

Artikel 1: Beschrijving

Binnen de perken van de daartoe in het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurde kredieten in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de gemeente een aanvullende premie toekennen voor de aankoop van dakisolatie, vloerisolatie, kelderplafondisolatie, buienmuurisolatie of hoogrendementsglas, bovenop de premie die aanvragers verkrijgen van de netbeheerder of van de Vlaamse overheid.

 

Artikel 2: Voorwaarden m.b.t. aanwending

De premie wordt enkel toegekend voor bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen of wooneenheden gelegen op het grondgebied van Bekkevoort, die minstens 15 jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius.

 

Een woning of wooneenheid die gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking.

 

Artikel 3: Premiebedrag

De premie bedraagt € 1/m² isolatiemateriaal of hoogrendementsglas, ongeacht de werken werden uitgevoerd door een doe-het-zelver dan wel door een geregistreerde aannemer.

 

Artikel 4: Voorwaarden materiaal

De isolatiewaarden met betrekking tot de warmteweerstand (Rd-waarde) of de lambdawaarde van het aangekochte materiaal dienen minimaal te voldoen aan de voorwaarden bepaald door Mijn Verbouwpremie of Fluvius in hun van toepassing zijnde premiereglementen.

 

Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.

 

Artikel 4: Toekenning van de premie

De premie wordt toegekend aan de rechthebbenden op basis van de elektronisch ter beschikking gestelde gegevens van de Vlaamse Overheid via Mijnverbouwpremie of isolatiepremie van de netbeheerder Fluvius, ter aanvulling van de premie die de aanvrager via deze instanties heeft verkregen. De aanvrager dient te hebben toegestemd dat zijn/haar gegevens voor dit doeleinde worden overgemaakt aan lokaal bestuur Bekkevoort.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 maart 2023 en vervangt vanaf dan volgende reglementen:

        Gemeenteraadsbesluit van 2 mei 2011 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor kelderisolatie

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor vloerisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor hoogrendementsglas (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor dakisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor buitenmuurisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009).

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

GOEDKEURING SAMENWERKINGSNOTA IN HET KADER VAN BEWEGEN OP VERWIJZING

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit de samenwerkingsnota, in bijlage bij dit besluit, met Eerstelijnszone Demerland vzw aangaande Bewegen Op Verwijzing goed te keuren.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

GOEDKEURING CONCEPT GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING 2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeentelijke vakantiewerking te laten plaatsvinden van maandag 3 juli 2023 tot en met vrijdag 25 augustus 2023.

        week 1: Curieuzeneuze en DJ-kamp;

        week 2: Boerderijkamp en Craftingkamp;

        week 3: Boerderijkamp en Circuskamp;

        week 4: Boerderijkamp, Little Ball Camp, Sparkle Party en Superhelden;

        week 5: Boerderijkamp, Little Ball Camp, Duplokamp, Legokamp;

        week 6: Boerderijkamp en Danskamp;

        week 7: Voetbalkamp, Elfen en Feeën Creadanskamp, Hippies Creadanskamp;

        week 8: Nerfwar, Art en Play, Jungle en Escape;

        week 9: Rope Skipping en Minecraft & more.

 

Artikel 2: De themakampen vinden telkens plaats tussen 9 u en 16 u.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 27 februari 2023

GOEDKEURING ANIMATORENREGLEMENT GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het animatorenreglement wordt als volgt goedgekeurd:

 

ARTIKEL 1

Voor de organisatie van de gemeentelijke vakantiewerking wordt het college gemachtigd om animatoren aan te stellen als begeleiders. Bij de aanstelling van de begeleiders zal het college rekening houden met het advies van de dienst vrije tijd.

 

ARTIKEL 2

Animatoren bereiden spel- en sportactiviteiten voor, begeleiden de activiteiten en nemen deel aan de evaluatie. De animatoren voldoen aan volgende voorwaarden:

        Minstens 16 jaar worden in het desbetreffende jaar.

        Creatief zijn, enthousiasme uitstralen en open staan naar kinderen, ouders en medebegeleiders toe.

        Deelnemen aan een kennismakingsgesprek met de betrokken diensten, voorafgaand aan de aanstelling door het college van burgemeester en schepenen.

        Een informatievergadering bijwonen waarin de begeleiding van de themaweken wordt toegelicht en waarin een aantal belangrijke richtlijnen worden gegeven.

        Meerderjarige animatoren zijn verplicht een uittreksel uit het strafregister (model 2 - goede zeden) aan te leveren conform het decreet van 1 juni 2022 van de Vlaamse Regering.

 

De forfaitaire onkostenvergoeding voor animatoren per dag wordt vastgelegd op maximale dagbedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden. De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks geïndexeerd.

 

ARTIKEL 3

Jaarlijks wordt er in de begroting een krediet van € 400,00 voorzien als werkingsmiddelen voor het monitorenteam van de gemeentelijke vakantiewerking. Hiermee kunnen zowel recreatieve als vormingsactiviteiten georganiseerd worden. Alles kadert binnen teambuilding bij de animatoren.

 

ARTIKEL 4

Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 februari 2023

MOTIE - BEVRIJDING VAN O. VANDECASTEELE - BEKRACHTIGING VAN HET COLLEGEBESLUIT VAN 30 JANUARI 2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt volgende motie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van de Doornikse inwoner Olivier Vandecasteele, gevangengenomen in Iran:

 

        Olivier Vandecasteele, humanitair medewerker, werd aangehouden op 24 februari 2022 zonder enige motivering van de Iraanse autoriteiten;

        Het gaat dus over een willekeurige arrestatie;

        Olivier Vandecasteele bevindt zich in onmenselijke omstandigheden;

        De Belgische ambassadeur heeft slechts 6 bezoeken kunnen bekomen in 9 en een halve maand tijd, ondanks herhaaldelijk aandringen, en bovendien onder hoog toezicht;

        Olivier Vandecasteele heeft dus niet het recht om tijdens deze ontmoetingen de onderwerpen te bespreken die hij zou willen;

        De gezondheid van deze persoon gaat sterk en snel achteruitgaat;

        Olivier Vandecasteele heeft de consulaire dienst geïnformeerd dat hij voor de rechtbank was verschenen zonder medeweten van de lokale Belgische autoriteiten noch van zijn Iraanse advocaten.

        Zijn Iraanse 'advocaat' die werd aangesteld door de Iraanse rechtbank heeft op geen enkel moment het woord genomen tijdens zijn 'proces'. Olivier Vandecasteele heeft ook laten weten dat hij werd veroordeeld voor alle aanklachten tegen hem zonder dat hij toestemming had om te communiceren over de aanklachten;

        Deze ongerechtigheid en het gebrek aan perspectieven voor Olivier Vandecasteele veroorzaakt ernstige schade aan zijn mentale en fysieke weerbaarheid;

        Olivier Vandecasteele heeft een hongerstaking ingezet sinds half november;

        Olivier Vandecasteele verblijft sinds 285 dagen in totaal isolement en wordt vastgehouden in onmenselijke omstandigheden, wat als een foltering wordt aanzien door de Verenigde Naties en Amnesty International;

        Het federaal parlement stemde op 20 juli in met een wetsontwerp voor een verdrag dat de uitwisseling van gevangenen met andere landen mogelijk maakt;

        Het Grondwettelijk Hof heeft op 8 december 2022 beslist dit wetsvoorstel voor het verdrag dat een uitwisseling mogelijk zou kunnen maken op te schorten;

        Olivier Vandecasteele werd op 14 december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar;

        De familie van Olivier Vandecasteele is ten einde raad in deze situatie;

        Zij vraagt aan alle burgers om Olivier Vandecasteele te steunen, meer bepaald via een petitie die meer dan 35.000 handtekeningen heeft verzameld;

 

Om bovenvermelde redenen vraagt de gemeenteraad van de gemeente Bekkevoort:

        Aan de federale overheid, aan de ambassadeur van België in Iran en aan de ambassadeur van Iran in België om dringend alle mogelijke diplomatieke procedures in te zetten die kunnen leiden tot de vrijlating van Olivier Vandecasteele;

        Aan de federale overheid, aan de ambassadeur van België in Iran en aan de ambassadeur van Iran in België om te waken over de waardigheid van de omstandigheden waarin Olivier Vandecasteele gevangen zit;

        Aan de Eerste minister, de minister van justitie en de minister van buitenlandse betrekkingen om een internationaal initiatief te nemen, bijvoorbeeld onder de vorm van een nieuw verdrag of een nieuwe internationale verklaring tegen gijzelneming tussen staten.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023