DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

        Gemeenteraadsbesluit van 2 mei 2011 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor kelderisolatie.

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor vloerisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009).

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor hoogrendementsglas (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009).

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor dakisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor buitenmuurisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009).

        Het collegebesluit van 13 februari 2023 betreffende de anpassing premiereglementen aanvullende isolatiepremie

        Er werd een gegevensuitwisselingsprotocol goedgekeurd met Fluvius, zodat aanvragers door het indienen van één aanvraag bij Fluvius, zowel de premie van Fluvius als de aanvullende gemeentelijke premie  kunnen ontvangen.

        Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en transparantie van het premielandschap en de noodzakelijke verhoging van de renovatiegraad, worden de premies, die momenteel door Wonen in Vlaanderen en Fluvius voor energetische en renovatie-investeringen worden toegekend en uitbetaald, geïntegreerd zowel voor wat betreft de premievoorwaarden, premiebedragen als aanvraagprocedure, via een nieuw digitaal centraal loket.

Die één gemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen heet ‘Mijn VerbouwPremie’ en kan sinds 1 oktober 2022 aangevraagd worden.

        Enkel de premie voor aankoop van dak-of zoldervloerisolatie die door de aanvrager zelf geplaatst wordt dient nog (tijdelijk, namelijk voor facturen met datum tussen 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023) bij Fluvius aangevraagd te worden.

 

Juridische gronden

        Gecodificeerd Decreet over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 (Vlaamse Codex Wonen 2021) en latere wijzigingen.

        Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

        Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid ‘Het energiebesluit van 19 november 2010’ en latere wijzigingen.

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

        De gemeentelijke premiereglementen moeten worden aangepast in functie van een gewijzigde  uitwisseling van aanvragersgegevens. De uitwisseling zal gebeuren tussen het Agentschap  Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Fluvius (samen MVP genaamd) en de gemeente.

        De bestaande afzonderlijke premiereglementen voor dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, kelderisolatie en hoogrendementsglas worden opgenomen in één enkel gemeentelijk premiereglement.

        Er werd een gegevensuitwisselingsprotocol goedgekeurd met Wonen-Vlaanderen, het VEKA en Fluvius, zodat aanvragers door het indienen van één aanvraag bij de Vlaamse Overheid (Mijn Verbouwpremie) of bij Fluvius, zowel de premie van de Vlaamse overheid of Fluvius als de aanvullende gemeentelijke premie kunnen ontvangen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Onderstaand premiereglement goed te keuren:

 

Gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor dakisolatie, vloerisolatie, kelderplafondisolatie, buitenmuurisolatie of hoogrendementsglas

 

Artikel 1: Beschrijving

Binnen de perken van de daartoe in het Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurde kredieten in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de gemeente een aanvullende premie toekennen voor de aankoop van dakisolatie, vloerisolatie, kelderplafondisolatie, buienmuurisolatie of hoogrendementsglas, bovenop de premie die aanvragers verkrijgen van de netbeheerder of van de Vlaamse overheid.

 

Artikel 2: Voorwaarden m.b.t. aanwending

De premie wordt enkel toegekend voor bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen of wooneenheden gelegen op het grondgebied van Bekkevoort, die minstens 15 jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius.

 

Een woning of wooneenheid die gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking.

 

Artikel 3: Premiebedrag

De premie bedraagt € 1/m² isolatiemateriaal of hoogrendementsglas, ongeacht de werken werden uitgevoerd door een doe-het-zelver dan wel door een geregistreerde aannemer.

 

Artikel 4: Voorwaarden materiaal

De isolatiewaarden met betrekking tot de warmteweerstand (Rd-waarde) of de lambdawaarde van het aangekochte materiaal dienen minimaal te voldoen aan de voorwaarden bepaald door Mijn Verbouwpremie of Fluvius in hun van toepassing zijnde premiereglementen.

 

Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.

 

Artikel 4: Toekenning van de premie

De premie wordt toegekend aan de rechthebbenden op basis van de elektronisch ter beschikking gestelde gegevens van de Vlaamse Overheid via Mijnverbouwpremie of isolatiepremie van de netbeheerder Fluvius, ter aanvulling van de premie die de aanvrager via deze instanties heeft verkregen. De aanvrager dient te hebben toegestemd dat zijn/haar gegevens voor dit doeleinde worden overgemaakt aan lokaal bestuur Bekkevoort.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 maart 2023 en vervangt vanaf dan volgende reglementen:

        Gemeenteraadsbesluit van 2 mei 2011 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor kelderisolatie

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor vloerisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor hoogrendementsglas (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor dakisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009)

        Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017 houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor buitenmuurisolatie (intrekking gemeenteraadsbesluit van 30.03.2009).

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.