Gemeente Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 20.02 uur tot 22.24

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

STARTNOTA ORGANISATIEBEHEERSING LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Hans Vandenberg, Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel, Nathalie Weckx, Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers, Mieke Mellaerts en Luc Janssens

2 stemmen tegen: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

 

Artikel 1: De startnota organisatiebeheersing met implementatieplan, in bijlage bij dit besluit, goed te keuren.

 

Artikel 2: De startnota zal als kader dienen voor de verdere uitwerking van het traject.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

JAARRAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING 2019-2020

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - PUBLICITEIT SCHUILHUISJES N2

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met BMG-Media goed te keuren met betrekking tot volgende schuilhuisjes:

          N2 - Oprit A2 - 300429 - richting Diest;

          N2 - Zandstraat - 300445 - richting Diest;

          N2 - Schillekensberg - 300451 - richting Diest;

          N2 - Schillekensberg 300452 - richting Leuven.

 

Artikel 2: Het onderwerp van deze overeenkomst betreft het door gemeente Bekkevoort beschikbaar stellen van een aantal reclamevlakken in de schuilhuisjes aan BMG Media met als doel deze publicitair te commercialiseren voor reclamecontracten van lange termijn waar een tegenprestatie tegenover staat aan de gemeente Bekkevoort, namelijk een vergoeding van 500,00 € excl BTW per reclamevlak per jaar berekend pro rata van de aanwezigheid van de adverteerders op de schuilhuisjes.

 

Artikel 3: De overeenkomst begint op 1 juli 2021 en zal eindigen na 3 jaar. Mits positieve evaluatie vanuit de gemeente Bekkevoort, kan de overeenkomst verlengd worden met 3 jaar.

 

Artikel 4: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN - OPTIE 1 (VERLENGING SUBSIDIEPERIODE TOT 31 AUGUSTUS 2021)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Artikel 2: Bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 houdende goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd. 

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VASTSTELLING VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021 - 2022

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De facultatieve vakantiedagen voor het gemeentelijk onderwijs worden voor het schooljaar 2021-2022 als volgt vastgelegd:

          maandag 13 september 2021

          woensdag 16 maart 2022

          woensdag 25 mei 2022

 

Artikel 2:Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

BESTEDING WERKINGSTOELAGEN AAN BELEIDSONDERSTEUNING

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Voor het schooljaar 2021 - 2022 een vastbenoemde leerkracht voor 12 lestijden per week vrij te stellen van haar onderwijsopdracht, zodat zij als interne coördinator voor de beleidsondersteuning kan worden aangesteld, en een tijdelijke leerkracht aan te stellen ter vervanging van de vastbenoemde leerkracht.

 

Artikel 2: De noodzakelijke kredieten zijn voorzien in de budgetten van 2021 en 2022 op registratiesleutel 0800/64200000.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ILV SPORTREGIO “WINGE-DEMERVALLEI” - GOEDKEURING JAARVERSLAG EN REKENING 2020

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het jaarverslag en de rekening 2020 van de interlokale vereniging Sportregio "Winge-Demervallei", overeenkomstig de bijlage, goed te keuren.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

INTERLEUVEN - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het mandaat van dhr. Luc Janssens en dhr. Tom Lemmens die respectievelijk werden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven wordt als volgt bepaald: Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2021.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2021

BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van IGO op 25 juni 2021 als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle agendapunten.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGS HOFHEIDE - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Mevr. Mia Peeters te mandateren om alle agendapunten op de algemene vergadering van IGS Hofheide op 23 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ERSV - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021 - GOEDKEURING AGENDA - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van ERSV op 23 juni 2021:

1)      Verslag Algemene Vergadering 29 april 2020;

2)      Jaarverslag 2020;

3)      Resultatenrekeningen en balans 2020;

4)      Kwijting aan de bestuurders;

5)      Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele restmiddelen;

6)      Varia.

 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van ERSV op 23 juni 2021 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

De vergadering zal een combinatie zijn van een on-line meeting (via Teams) waarbij de leden met elkaar in contact staan en kunnen beraadslagen en een e-mail procedure voor de stemming.

 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan ERSV , ter attentie van Cil Cuypers op e-mail cil.cuypers@regioteam.be

 

Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021