Gemeente Bekkevoort

Zitting van 14 juni 2021

Om 09.30 uur tot 12.00

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten aanrekeningen, vorderingen en bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

BEZWAAR TEGEN DE LEEGSTANDBELASTING AANSLAGJAAR 2020

 

Besluit

Het bezwaar ingediend tegen de leegstandbelasting aanslagjaar 2020 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/26

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021020921) voor het exploiteren van een grondwaterwinning voor de duur van 10 jaar op het perceel gelegen te 3461 Bekkevoort, Tiensebaan zn,  kadastraal gekend als afdeling 3, sectie C, nr. 220X.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/33 - W VDV

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021056977) voor het bouwen van een productiehal en kantoren op een terrein gelegen te Langerode 9, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie I, nr. 385A.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/12 - GG EN EVB

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning  (OMV_2021015779) voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein gelegen te Halensebaan 27I, 3461 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, nr. 612Y.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/46 - K DS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021068789) voor de heraanleg van een voortuin op een terrein gelegen te Eugeen Coolsstraat 32, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nr. 31K.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

ACTUALISERING LIJST TWEEDE VERBLIJVEN 2021

 

Besluit

Het college gaat akkoord om een voorstel van aangifte tweede verblijf 2021 te versturen aan de zakelijk gerechtigden van panden waarvan vermoed wordt dat zij als tweede verblijf worden gebruikt.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

SUBSIDIE VOOR HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN - FJ

 

Besluit

Het college kent een subsidie voor het onderhoud van KLE goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

VOORSTEL PARTICIPATIETRAJECT IN HET KADER VAN OPMAAK LOKAAL GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepen legt volgend participatietraject ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad in kader van de opmaak van het lokaal gemeentelijk mobiliteitsplan:

          De inwoners van de gemeente, ouders en leerkrachten van de 3 basisscholen en de adviesraden zullen geconsulteerd worden tijdens het participatietraject op 3 momenten:

          Oriëntatiefase: inventarisatie problemen van de gemeente via een online bevraging (of desgewenst op papier) - juni 2021 - juli 2021

          Synthesefase: voorstel en bespreking van de scenario's via een workshop met burgerpanel - januari/februari 2022

          Beleidsplan: voorstel en bespreking van het beleidsplan via een inlooptentoonstelling - zomer 2022.

          De verkeersadviesraad zal tijdens iedere fase één keer geconsulteerd worden via een vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING GUNNING - OPMAAK 2 WIJZIGINGSDOSSIERS - GEMEENTEWEGEN - DEEL VOETWEG 79 EN BUURTWEG 49 TE ASSENT: OPMAAK ROOILIJNPLAN VOLGENS HET DECREET HOUDENDE GEMEENTEWEGEN VAN 3 MEI 2019 - PERCEEL 1 (DEEL VOETWEG 79) - PERCEEL 2 (BUURTWEG 49)

 

Besluit

De opmaak van  2 wijzigingsdossiers - gemeentewegen - deel voetweg 79 en buurtweg 49 te Assent wordt gegund aan Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters, Oude Diestsebaan 5 te 3390 Sint-Joris-Winge voor een bedrag van € 2.299,00 incl. 21%btw.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

AANLEG FIETSPADEN LANGS DE STAATSBAAN TUSSEN BEKKEVOORT EN TIELT-WINGE:

GOEDKEURING ERELOON TRACTEBEL ENGIE

GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

 

Besluit

De samenwerkingsovereenkomsten voor gezamelijke opdrachten van diensten en voor samengevoegde opdrachten van werken tussen Vlaams Gewest (AWV), Fluvius, gemeente Bekkevoort en gemeente Tielt-Winge worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad evenals de ereloonovereenkomst tussen Tractebel Engie en Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

VERGROENEN KERKHOF STAATSBAAN BEKKEVOORT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Besluit

Het college schrijft een prijsvraag uit voor het vergroenen van het kerkhof Staatsbaan Bekkevoort . Er worden 4 sociale tewerkstellingsondernemingen uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT EN INFORMATIEBROCHURE

 

Besluit

Het schoolreglement met informatiebrochure van de gemeentelijke basisschool zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

BK WIELRENNEN AMATEURS EN MASTERS 2021 - AANVRAAG BIJDRAGE

 

Besluit

Het college verklaart zich principieel akkoord om een bedrag van € 500 incl. btw te storten op rekening van de Unlimited Cycling Team Belgium vzw als sponsoring voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor amateurs en masters op zondag 8 augustus 2021 in Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

OPRICHTING KINDERGEMEENTERAAD

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de oprichting van een kindergemeenteraad en legt de oprichting en het huishoudelijk reglement ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG FILMOPNAMEN THUIS JUNI 2021 DEEL 2

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan VRT voor filmopnamen op locatie op het grondgebied van Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG OPEN TUINEN ZOMER 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan een inwoner tot de organisatie van Open tuinen op 26 en 27 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

LEESBEVORDERINGSACTIE - 'BESTEMMING BIB'

 

Besluit

De bibliotheek organiseert in de zomervakantie de leesbevorderingsactie 'bestemming bib' van 1 juli tot 5 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

STUURGROEP COMMUNICATIE - E-LOKET EN CATALOGUS

 

Besluit

Er vindt een stuurgroep communicatie plaats over het e-loket en de producten- en dienstencatalogus.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

STAND VAN ZAKEN ICT EN INFORMATIEVEILIGHEID - PLANNING OVERLEG

 

Besluit

Het college plant een overleg in met VERA/it-punt voor de bespreking van toekomstige IT-projecten en de opvolging van de informatieveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 31 MEI 2021

 

Besluit

In uitvoering van het advies van de DPO van 8 juni 2021 wordt er hoogdringend advies gevraagd aan ABB en aan de gouverneur met betrekking tot de publicatie van het audioverslag van de gemeenteraadszitting van 31 mei 2021 op de gemeentelijke website, gezien er mogelijk sprake is van de schending van de beslotenheid van de zitting en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 31 MEI 2021

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 31 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNEN PENSIOENFONDS MANDATARISSEN.

 

Besluit

Het bestek voor de opdracht met als voorwerp 'Afsluiten pensioenverzekering mandatarissen van gemeente en OCMW Bekkevoort' wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021