Gemeente Bekkevoort

Zitting van 17 mei 2021

Om 09.45 uur tot 11.30

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten aanrekeningen, vorderingen en bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER

 

Besluit

De hoofdfunctie 'wonen' wordt voor het gebouw gelegen te Rijnrode 75, 3460 Bekkevoort, kadastraal bekend als Bekkevoort, afdeling 2, sectie H, nr. 64R, als 'vergund geacht' opgenomen in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - V722

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (OMV_2020172135). Het betreft het creëren van 14 kavels bestemd voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband, en de aanleg van een nieuwe bijhorende wegenis. Dit op een terrein gelegen te Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nrs. 43R2, 43A3, 43B4, 43A4, 43Z2, 43Z3, 43D3.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

MELDING 2021/51 - IIOA -HL

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een melding voor de exploitatie van een nieuwe iioa, gelegen te Zelliksebaan 11, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nr. 178M.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/20 - JD-DG

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021044801) voor het bouwen van een bijgebouw op een terrein gelegen te Oude Leuvensebaan 68A, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 235H2 en 235G2.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/24 - MC EN SS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021044346) voor het verbouwen van een vrijstaande zonevreemde woning en het herstellen van het dak van een bijgebouw op een terrein gelegen te Staatsbaan 39, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nr. 53A2.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/25 - MM

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021052199) voor het plaatsen van een reclamebord op een terrein gelegen te Staatsbaan 195, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. 8S3.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/30 - FLUVIUS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021055400) voor het bouwen van een schakelpost in metselwerk met keerwand in beton en de melding van de exploitatie van een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 op een terrein gelegen te Oude Tiensebaan ZN, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 277G.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/39 - KB

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021062177) voor het plaatsen van een zwembad op een terrein gelegen te Robbesrodestraat 35, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, nr. 70G.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/15

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de herinrichting van de vallei Begijnenbeek Assent opwaarts Zandstraat (OMV_2020161989). De aanvraag heeft betrekking op het terrein kadastraal gekend als afdeling 2, sectie F, nrs. 298H, 298G; sectie I, nrs. 3C, 4F2, 5C, 5F, 6E, 6B en 7G.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

KADASTERDATA TER ONDERSTEUNING LOKAAL WOONBELEID - NIEUWE VERWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE

 

Besluit

Het college onderschrijft een nieuwe verwerkersovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Bekkevoort om de nodige data te bekomen om de lokale huurmarkt in kaart te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

WOONMAATSCHAPPIJ - AANVRAGEN EXTERNE FACILITATOR

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een externe facilitator aan te vragen bij de VMSW.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

AANWIJZING WONINGCONTROLEURS VOOR DE GEMEENTE WEGENS PERSONEELSWISSEL HARTJE HAGELAND

 

Besluit

Het college wijst woningcontroleurs aan om conformiteit, leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen te onderzoeken.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ANNULATIE INZAMELING LANDBOUWFOLIES OP HET RECYCLAGEPARK IN MEI 2021

 

Besluit

Het college beslist de tijdelijke inzameling van landbouwfolies die gepland was van woensdag 19 mei 2021 tot en met zaterdag 29 mei 2021 op het recyclagepark te annuleren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

WEIGERING PREMIE INDIVIDUELE CONDENSATIEKETEL - CHB

 

Besluit

Het college weigert een premieaanvraag voor de plaatsing van een individuele condensatieketel.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ISOLATIEPREMIES - APRIL 2021

 

Besluit

Er wordt een isolatiepremie toegekend aan diverse aanvragers.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

DEELNAME AAN HET PROJECT ‘BODEMGERELATEERDE ONDERZOEKEN' VAN INTERLEUVEN

 

Besluit

Het college besluit tot deelname aan het project "bodemgerelateerde onderzoeken" van Interleuven.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - PUBLICITEIT SCHUILHUISJES N2

 

Besluit

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst met BMG-Media goed te keuren. Het onderwerp van deze overeenkomst betreft het door gemeente Bekkevoort beschikbaar stellen van een aantal reclamevlakken in de schuilhuisjes aan BMG Media met als doel deze publicitair te commercialiseren voor reclamecontracten van lange termijn waar een tegenprestatie tegenover staat aan de gemeente Bekkevoort, namelijk een vergoeding per reclamevlak per jaar berekend pro rata van de aanwezigheid van de adverteerders op de schuilhuisjes.

De overeenkomst begint op 1 juli 2021 en zal eindigen na 3 jaar. Mits positieve evaluatie vanuit de gemeente Bekkevoort, kan de overeenkomst verlengd worden met 3 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

OPMAAK 2 WIJZIGINGSDOSSIER: GEMEENTEWEGEN - (DEEL) VOETWEG 79  EN BUURTWEG 49 TE ASSENT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Besluit

Het college schrijft een prijsvraag uit voor de aanstelling van een landmeter, dit in het kader van de opmaak 2 wijzigingsdossiers - gemeentewegen - deel voetweg 79 en buurtweg 49 te Assent.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN - OPTIE 1 (VERLENGING SUBSIDIEPERIODE TOT 31 AUGUSTUS 2021)

 

Besluit

Het college keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

VASTSTELLING VAKANTIEDAGEN 2021 - 2022

 

Besluit

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de facultatieve vakantiedagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2021 - 2022 vast te leggen op:

          maandag 13 september 2021;

          woensdag 16 maart 2022;

          woensdag 25 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

BESTEDING WERKINGSTOELAGEN AAN BELEIDSONDERSTEUNING

 

Besluit

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om 12/24 lestijden werkingstoelagen te besteden aan beleidsondersteuning voor de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2021 - 2022.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

AANVRAAG TOELATING FOODTRUCK TOT EIND 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om elk eerste weekend van de maand tot eind 2021 een foodtruck te plaatsen op de parking aan de Halensebaan in Molenbeek.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

10.000 STAPPEN: AANKOOP MATERIAAL

 

Besluit

Het college besluit op 6 plaatsen in het centrum van Bekkevoort palen te plaatsen en de nodige signalisatiepijlen te bestellen in het kader van "10.000 stappen: Elke stap telt!".

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

EVENEMENTENAANVRAAG FILMOPNAMES THUIS JUNI 2022

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan VRT voor filmopnamen op locatie op het grondgebied van Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

WEBINAR WEEK VAN DE GROEILAMP

 

Besluit

In het kader van week van de groeilamp gaat er een webinar door op dinsdag 25 mei over 'Schermtijd bij jonge kinderen'.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

JAARLIJKS SCHOLENBEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK

 

Besluit

De leerlingen van het 6de leerjaar lager onderwijs bezoeken in het kader van wereldoorlog 2 educatie het Fort van Breendonk op 3, 17 en 24 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

PROJECT HAGELAND+ - ONTMOETINGSPLEK JONG EN OUD

 

Besluit

Het college verklaart zich akkoord met de projectaanvraag 'Ontmoetingsplek jong en oud' in het kader van Leader Hageland +.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF MEI 2021

 

Besluit

Nieuwsberichten en events die interessant zijn voor burgers verspreidt de gemeente via de maandelijkse elektronische nieuwsbrief aan de abonnees.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Punt bijlagen/links Nieuwsbrief mei 2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

NIEUWSBRIEF WEGENWERKEN MEI 2021

 

Besluit

De gemeente verspreidt info over huidige en toekomstige wegenwerken in Bekkevoort via de gemeentelijke (digitale) nieuwsbrief wegenwerken naar de abonnees.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Punt bijlagen/links Nieuwsbrief wegenwerken mei 2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 3 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

DE LIJN- 30 STE AANDEELHOUDERSVERGADERING 26 MEI 2020

 

Besluit

Het college neemt kennis van de agenda van de 30ste algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn die via conference call zal doorgaan op dinsdag 25 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ETHIASCO CVBA - GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING - MODALITEITEN VOOR DEELNAME EN STEMMING OP AFSTAND

 

Besluit

Het college neemt kennis van de agenda van de gewone algemene vergadering van Ethias en de modaliteiten voor deelname en stemming van op afstand.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ERSV - BAV 23/6/2021 - ONTBINDINGSBESLUIT

 

Besluit

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de gemeentelijk vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van ERSV op 23 juni 2021 mandaat te verlenen om alle agendapunten van de dagorde goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021