DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de nieuwe BBC2020-regelgeving.

Dit geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 werd door de RMW en de gemeenteraad goedgekeurd in zittingen van 30 december 2019.

Op 28 september 2020 keurden de raden de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 goed.

Op 28 december 2020 keurden de raden de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 goed.

Op 27 september 2021 keurden de raden de meerjarenplanaanpassing nr.3 2020-2025 goed.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

          Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

          Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.

 

Argumentatie

Art. 257 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet:

 

§1 Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

 

Voorafgaand aan deze meerjarenplanaanpassing werd de omgevingsanalyse geactualiseerd.

 

De aanvullende personenbelasting werd geactualiseerd op basis van de ontvangen raming.

 

De bestaande investeringsprojecten werden geactualiseerd en nieuwe werden toegevoegd .

 

Het overig of gelijkblijvend beleid werd overlopen en aangepast waar nodig.

 

De motivering van de wijzigingen werd opgenomen in het document van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 in bijlage bij dit besluit.

 

Het managementteam verleende gunstig advies op 6 december 2021.

 

Financiële weerslag

De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapport.

 

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:De gemeenteraad neemt kennis van de geactualiseerde omgevingsanalyse.

 

Artikel 2: De gemeenteraad stelt zijn deel van het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 4  2020-2025' vast.

 

Artikel 3: De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025', zoals dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025' in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 

Artikel 4: Het meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.