DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

De Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant vraagt via mail van 20 december 2021 aan de gemeente om het zonaal evenementenreglement goed te keuren. Dit reglement werd door de zoneraad van 24 november 2021 goedgekeurd.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Voor heel wat type gebouwen en inrichtingen zijn er brandpreventiereglementen opgelegd door de federale overheid of de Vlaamse overheid of bestaan er normen (nieuwe gebouwen, hotels, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, scholen, enz...).

Voor o.a. evenementen is dat niet het geval. Het is aan de steden en gemeenten om hiervoor regels op te stellen en dit leidt tot heel wat verschillende (politie)reglementen onder de steden en gemeenten.

Momenteel bestaat er dus binnen de brandweerzone geen uniform evenementenreglement. Dit veroorzaakt heel wat problemen en onduidelijkheden voor gemeentebesturen, eigenaars en de brandweer.

Het invoeren van een uniform zonaal reglement kan een oplossing bieden en zal bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsniveau.

De ontwerptekst voor een zonaal horecareglement werd reeds eerder aan het zonecollege van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant voorgelegd op de zittingen van 14 april 2021, 28 april  2021en 26 mei 2021.

 

Na uitgebreid overleg met de gemeentebesturen, het beantwoorden van hun vragen en bekommernissen, werd de ontwerptekst aangepast en goedgekeurd door de zoneraad op 24 november 2021.

 

In Bekkevoort is er geen politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid evenementen.

 

Als ingangsdatum van het zonaal evenementenreglement wordt 1 juni 2022 voorgesteld.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

 

11 stemmen voor: Hans Vandenberg, Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel, Bart Volders, Tommy Heusdens, Tom Lemmens, Lies Timmermans, Nathalie Putseys, Jens Snyers en Mia Peeters

2 onthoudingen: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het zonaal evenementenreglement goed.

 

Artikel 2:Het zonaal evenementenreglement treedt in werking op 1 juni 2022.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.