DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

        Het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2008 aangaande de toekenning van de jaarlijkse werkingstoelage voor het gebruik van de parochiezalen en voetbalkantines.

        Het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2021 waarin de overeenkomst met de parochiecentra voor het jaar 2021 werd goedgekeurd.

        Het collegebesluit van 29 augustus 2022 houdende principiële goedkeuring van de overeenkomst met de ontmoetingscentra waarin voorzien is dat elk ontmoetingscentrum recht heeft op een jaarlijkse werkingstoelage.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

        De verschillende ontmoetingscentra in de gemeente hebben de laatste jaren heel wat werk geleverd om hun infrastructuur te verbeteren, te vernieuwen en brandveilig te maken.

        De gemeente Bekkevoort wil de ontmoetingscentra en haar vrijwilligers verder ondersteunen door een tussenkomst te doen in de vaste kosten.

 

Financiële weerslag

Registratiesleutel

Transactie

Beschikbaar

Geraamde uitgave

GBB-CULT 0739/64999999

2022

€ 24.500

 

€ 15.000

 

De overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 3 jaar, nl. van 2022 tot en met 2024.

Er is geen visum vereist.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:  Volgende overeenkomst goed te keuren met de drie ontmoetingscentra:

OntmoetingsCentrum Mardijk vzw, Halensebaan 100D, 3461 Molenbeek-Wersbeek,

Vzw Zaal Trefpunt Assent, Dorpsstraat 10, 3460 Assent,

Vzw Parochiecentrum De Kring, Staatsbaan 221a, 3460 Bekkevoort,

 

Art. 1: Werkingstoelage

 

Elk ontmoetingscentrum heeft recht op een werkingstoelage van € 5.000 per jaar ter ondersteuning van de werking en brandveiligheid.

 

Art. 2: Tegenprestatie

 

Als tegenprestatie geldt: voor gemeentelijke initiatieven met inbegrip van de initiatieven van het OCMW, zonder een permanent karakter, wordt elk ontmoetingscentrum op eenvoudig verzoek kosteloos ter beschikking gesteld en dit gedurende 4 keer per jaar per centrum (4 etmalen) op weekdagen en 1 keer per jaar per centrum (1 etmaal) op weekend- en feestdagen (WK. vanaf vrijdag 17u). Het huurgebruik is dus gratis.

Reservatie: de reserveringsprocedure van het desbetreffende ontmoetingscentrum wordt in acht genomen.

 

Art. 3: Onkostenvergoeding

 

De gemeente deelt wel in de energiekosten: een onkostenvergoeding die wordt aangerekend naar reëel verbruik aan de gangbare prijs, en in de poetskosten: 60 euro/activiteit.

 

Art. 4: Dranken

 

Wanneer het gemeentebestuur met bonnetjes drank aanbiedt aan de aanwezigen, wordt de drank betaald aan het ontmoetingscentrum tegen de gangbare prijs voor consumpties, tenminste als het bestuur van het ontmoetingscentrum de drankdienst verzorgt.

 

Art. 5: Duur overeenkomst

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar (2022 – 2024), met ingang van 1 januari 2022. Zij is opzegbaar door één van de partijen, zoals vermeld bij de ondertekening, bij schriftelijke mededeling, met ingang van het jaar daaropvolgend.

Zij kan éénmaal stilzwijgend verlengd worden voor de volgende 3 jaar als geen andere overeenkomst deze vervangt, voor het verstrijken van deze overeenkomst.

Een jaarlijkse evaluatie en bijsturing is mogelijk.

 

 

Artikel 2:De in bijlage bij deze beslissing gevoegde overeenkomsten worden goedgekeurd.

 

Artikel 3: De overeenkomst met de Vereniging der Parochiale Werken van het gewest Diest, afgesloten in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2008, wordt ingetrokken.

 

Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.