DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

        Sedert 2000 verleent de gemeente een premie aan wie vrijwillig (niet verplicht) een hemelwaterput installeert bij een woning.

        Sedert 2005 verleent de gemeente een premie voor de vrijwillige (niet verplichte) installatie van een infiltratievoorziening.

        In zitting van de gemeenteraad van 30 december 2013 werd  het huidige reglement goedgekeurd, waarbij de modaliteiten zijn vastgelegd om recht te hebben op een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

        Op 30 juni 2022 heeft Fluvius de gemeenten ingelicht dat zij met ingang van 1 januari 2023 een uniform premiestelsel voor rationeel watergebruik invoeren, ter vervanging van het actueel bestaand systeem. Hieronder valt o.a. een premie voor een hemelwater- en/of infiltratievoorziening ten bedrage van 250,00 EUR.

        Het collegebesluit van 31 oktober 2022 houdende voorstel aan de gemeenteraad om het gemeentelijk premiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

        Bij nieuwbouwwoningen is het verplicht om een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening te plaatsen.

        In de zeer nabije toekomst zal dit ook verplicht worden voor bestaande woningen bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen.

        Ondanks deze regelgeving zijn er nog veel bestaande woningen waar geen hemelwaterput of infiltratievoorziening aanwezig is. Het verlenen van een premie is een instrument om de eigenaars van deze woningen te stimuleren  deze te installeren.

        Waar deze premie tot 1 januari 2023 wordt verleend door de gemeenten, zal deze vanaf 1 januari 2023 worden verleend door Fluvius. Deze premies zullen niet worden aangerekend op het gemeentelijk investeringsfonds voor riolering, maar worden integraal door Fluvius ten laste genomen vanuit de werkingsmiddelen. 

        Bijgevolg moet het premiereglement worden opgeheven.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het gemeentelijk premiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie met hergebruik van het hemelwater en voor het plaatsen van een infiltratievoorziening, goedgekeurd in zitting van 30 december 2013, met ingang van 1 januari 2023 op.

 

Artikel 2:Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.