HET COLLEGE

 

Feiten en context

        De gemeente Bekkevoort organiseert haar jaarlijkse kermis op 10-11-12 september 2022. De kermis gaat door op de N2 op het "Statieplein".

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

        Er wordt voorgesteld om volgende politieverordening op te stellen:

        Op het "Statieplein" wordt een parkeerverbod ingesteld vanaf donderdag 8 september 2022 om 16u tot en met dinsdag 13 september 2022 om 7u.

        Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer voor fietsers op het fietspad op de N2 tussen E. Coolsstraat en Kamiel Dekelverstraat vanaf donderdag 8 september 2022 om 16u tot en met dinsdag 13 september 2022 om 7u.

        Deze maatregelen moeten genomen worden om de verkeersveiligheid van de deelnemers, weggebruikers en bezoekers te verzekeren.

        Dergelijke initiatieven dragen bij tot een betere onderlinge sociale verstandhouding en het is aangewezen om dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Op donderdag 8 september 2022 vanaf 16u tot einde noodzakelijkheid (uiterlijk 13 september 2022 om 7u):

        Is het verboden te parkeren en te stationeren op het "Statieplein" langs de N2;

        Wordt op de N2 tussen Eugeen Coolsstraat en Kamiel Dekelverstraat in de rijrichting Diest het fietspad opgeheven. Fietsverkeer richting Diest wordt geleid naar de overzijde van de N2, alwaar een dubbelrichtingsfietspad wordt ingesteld (zijde school/Pallieter).

 

Artikel 2: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 3: De gemeente Bekkevoort zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie overeenkomstig bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 4: De gemeente Bekkevoort dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 6: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de organisator van het evenement.