HET COLLEGE

 

Feiten en context

        Hoogmartens Wegenbouw, Industrieweg-Noord 1137, 3660 Oudsbergen voert wegeniswerken uit op de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem.

        Het doorgaand verkeer richting Scherpenheuvel-Zichem zal over de Oude Tiensebaan moeten rijden i.p.v. de Steenberg.

        De werken worden uitgevoerd tussen 6 maart 2023 en 31 mei 2023.

        De politiezone Hageland werd in kennis gesteld van de aanvraag op 20 februari 2023.

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

De nieuwe maatregelen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Tussen 6 maart 2023 en 31 mei 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal Hoogmartens Wegenbouw wegeniswerken uitvoeren op de August Nihoulstraat te Scherpenheuvel-Zichem. Hierdoor zal het doorgaand verkeer richting Scherpenheuvel-Zichem via de Oude Tiensebaan moeten rijden i.p.v. de Steenberg.

Het verkeer zal sterke hinder zal ondervinden, gedetailleerd signalisatieplan in bijlage.

 

Artikel 2: De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie conform het signalisatieplan of omschrijving in bijlage, het in stand houden van de signalisatie gedurende de ganse werken, het verwijderen van alle signalisatie na afloop van de werken.

De aangeduide verantwoordelijke is degene die zal gecontacteerd worden door de politie bij niet correct geplaatste signalisatie.

 

Artikel 3: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 4: De aannemer dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: De aannemer zal op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur de rijweg vrijmaken en voorzien van de nodige signalisatie in geval een manifestatie of sociale activiteit het traject van hoger vermelde werken tijdelijk kruist of overlapt.

 

Artikel 6: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 7: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerst Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de aannemer.