HET COLLEGE

 

Feiten en context

        De gemeente Bekkevoort organiseert een 'Bekkevoort loopt' op 25 juni 2022. Het parcours van de loopwedstrijd wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

        De loopwedstrijd heeft een parcours van 5 km:

        Witteweg (start)

        Beurtstraat

        Ossenberg,

        Oude Tiensebaan

        Oude Leuvensebaan zijtak (nr. 75-85)

        Oude Leuvensebaan

        Witteweg (aankomst)

        De loopwedstrijd voorziet ook een parcours van 10 km (2x het parcours van 5 km).

        Op 9 juni 2022  werd er advies gevraagd aan de politiezone Hageland, dienst verkeer, over bijgevoegd signalisatieplan. De gemeentelijke diensten hebben tot op heden nog geen advies ontvangen.

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

        Art. 119, 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

De dienst mobiliteit stelt voor om een politieverordening op te maken om de loopwedstrijd te laten doorgaan.

Er moeten maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de deelnemers, weggebruikers en bezoekers te verzekeren.

Dergelijke initiatieven dragen bij tot een betere onderlinge sociale verstandhouding en het is aangewezen om dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

        Op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 12u tot einde noodzakelijkheid:

        is het verboden te parkeren op:

        De Witteweg (tussen Oude Leuvensbaan en Meutelstraat (Witteweg 12));

        Oude Leuvensebaan (tussen Witteweg en grens Tielt-Winge).

 

        Op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 17u tot einde noodzakelijkheid (tot uiterlijk 00.00u):

        is het verboden te parkeren op:

        Witteweg en Beurtstraat);

        Beurtstraat (tussen Witteweg en Ossenberg);

        Ossenberg (volledig);

        Oude Tiensebaan (tussen Schillekensberg en Meutelstraat);

        Schillekensberg (tussen Oude Tiensebaan en Buurtweg 21);

        Buurtweg 21;

        Oude Tiensebaan (tussen Oude Leuvensebaan en Hondstraatje);

        Heidestraat (volledig).

 

 

        Op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 18u tot einde noodzakelijkheid (tot uiterlijk 00.00u):

        is er uitsluitend plaatselijke verkeer toegelaten op:

        Oude Leuvensebaan (grens Tielt-Winge tot in/uitrit Parking);

        Oude Tiensebaan (Schillekensberg tot aan N2);

        Hondstraatje (tussen N2 en Oude Tiensebaan);

        is alle voertuigenverkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden verboden, (uitgezonderd veiligheidsdiensten en organisatie) op:

        Witteweg (volledig);

        Ossenberg (volledig);

        Hertstraat (volledig, langs Ossenberg);

        Oude Tiensebaan (tussen Schillekensberg en Oude Leuvensebaan zijtak)

        Oude Leuvensebaan zijtak nr. 75-85 (volledig);

        Oude Tiensebaan (tussen Oude Leuvensebaan en Hondstraatje);

 

zoals in het gedetailleerd signalisatieplan (in bijlage).

 

Artikel 2: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 3: De inrichter, gemeente Bekkevoort, zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie overeenkomstig bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 4: De inrichter dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 6: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de organisator van het evenement.