DE BURGEMEESTER

 

Feiten en context

        Soga, Havinkbeekstraat 3, 9130 Verrebroek zal een zinkgat herstellen  op de Meutelstraat 25 in opdracht van Fluvius.

        De werken worden uitgevoerd tussen 23 januari 2023 en 3 februari 2023 met een duurtijd van 3 dagen.

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

          De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen.

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

          Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

          Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

          Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

          Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

          Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

        De nieuwe maatregelen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag

 

Besluit

 

Artikel 1: Tussen 23 januari 2023 en 3 februari 2023 (met een duurtijd van 3 werkdagen), afhankelijk van de weersomstandigheden, zal Soga een zinkgat herstellen op de Meutelstraat 25. Hiervoor wordt de Meutelstraat thv nr 25 onderbroken voor alle verkeer, er is een omleiding voorzien via de Oude Tiensebaan en Witteweg.

Het verkeer zal hierdoor sterke hinder ondervinden, gedetailleerd signalisatieplan in bijlage.

 

Artikel 2: De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie conform het signalisatieplan of omschrijving in bijlage, het in stand houden van de signalisatie gedurende de ganse werken, het verwijderen van alle signalisatie na afloop van de werken.

De aangeduide verantwoordelijke is degene die zal gecontacteerd worden door de politie bij niet correct geplaatste signalisatie.

 

Artikel 3: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 4: De aannemer dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: De aannemer zal op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur de rijweg vrijmaken en voorzien van de nodige signalisatie in geval een manifestatie of sociale activiteit het traject van hoger vermelde werken tijdelijk kruist of overlapt.

 

Artikel 6: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 7: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerst Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de aannemer.