HET COLLEGE

 

Feiten en context

        Bart Coeckaerts, namens Wielerclub Het Vliegend Wiel te Tiensebaan 26, 3461 Molenbeek-Wersbeek heeft een aanvraag ingediend om een wielerwedstrijd te organiseren voor Nieuwelingen op de Tiensebaan, Meenselstraat, Halensebaan. Voor de veiligheid van de renners vraagt de organisator om het verkeer mee te laten rijden met de renners op zondag 4 september 2022 tussen 13u en 18u. Dit in kader van Muggenbergkermis.

        Er werd advies gevraagd over bijgevoegd signalisatieplan aan de politiezone Hageland op 21 juni 2022, tot op heden nog geen advies ontvangen.

        Er werd advies gevraagd aan De Lijn op 21 juni 2022, de gemeente heeft tot op heden geen advies ontvangen.

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.

        De omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019.

        Koninklijk Besluit van 16 september 2019 tot wijziging van het KB van 15 maart 1968 en het KB van 1 december 1975.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

        De dienst mobiliteit stelt voor

        om een politieverordening op te maken op zondag 4 september 2022 tussen 14.30u en 17u het verkeer te laten meerijden met de renners via het volgende parcours: Tiensebaan, Meenselstraat, Halensebaan en Tiensebaan.

        op het parcours een parkeerverbod in te voeren op 4 september 2022 tussen 13u en 18u.

        Deze maatregelen moeten genomen worden om de verkeersveiligheid van de deelnemers, weggebruikers en bezoekers te verzekeren.

        Dergelijke initiatieven dragen bij tot een betere onderlinge sociale verstandhouding en het is aangewezen om dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

        Op zondag 4 september 2022 vanaf 14.30 uur tot einde noodzakelijkheid, is voertuigenverkeer enkel toegelaten in de door de wielerwedstrijd gevolgde richting op:

        Tiensebaan tussen feesttent en Tiensebaan;

        Tiensebaan tussen Netelzeepstraat en overgang in de Meenselstraat;

        Halensebaan vanaf grens met Tielt-Winge richting Molenbeek-Wersbeek tot aan kruispunt met Tiensebaan;

        Tiensebaan tot aan de feesttent.

 

        Op zondag 4 september 2022 vanaf 13u tot 18u, is het verboden te parkeren op:

        Tiensebaan vanaf kruispunt Halensebaan richting Meenselstraat;

        Halensebaan vanaf grens met Tielt-Winge richting Molenbeek-Wersbeek tot aan kruispunt met Tiensebaan.

 

Artikel 2: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 3: De inrichter, Bart Coeckaerts, 0477/43 79 02, zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie overeenkomstig bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 4: De inrichter dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 6: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de organisator van het evenement.