HET COLLEGE

 

Feiten en context

        Bart Coeckaerts, namens de Wielerclub Het Vliegend Wiel te Tiensebaan 26, 3461 Molenbeek-Wersbeek en in samenwerking met de Muggenbergvrienden, heeft een aanvraag ingediend om een loopwedstrijd te organiseren op zaterdag 3 september 2022 tussen 09.30u en 15u en hiervoor de Tiensebaan (tussen Halensebaan en Netelzeepstraat) en Heuvelstraat verkeersvrij te maken. Dit in kader van Muggenbergkermis.

        Op 12 augustus 2022 werd er advies gevraagd aan de politiezone Hageland, dienst verkeer, over bijgevoegd signalisatieplan. De gemeentelijke diensten hebben positief advies ontvangen inzake de politieverordening.

        Op 12 augustus 2022 werd er advies gevraagd aan De Lijn over bijgevoegd signalisatieplan tot op heden nog geen advies ontvangen.

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

        Art. 119, 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

        De dienst mobiliteit stelt voor om een politieverordening op te maken om de Tiensebaan (tussen Halensebaan en Netelzeepstraat) en de Heuvelstraat verkeersvrij te maken en tevens een parkeerverbod in te voeren op zaterdag 3 september 2022 tussen 8u en 17u.

        Deze maatregelen moeten genomen worden om de verkeersveiligheid van de deelnemers, weggebruikers en bezoekers te verzekeren.

        Dergelijke initiatieven dragen bij tot een betere onderlinge sociale verstandhouding en het is aangewezen om dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Op zaterdag 3 september 2022 vanaf 8u tot einde noodzakelijkheid

        is alle gemotoriseerd verkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden verboden, uitgezonderd veiligheidsdiensten, op

        de Tiensebaan (tussen de Halensebaan en de Netelzeepstraat);

        de Heuvelstraat (tussen de Halensebaan en de Dorshaagstraat);

        de Plasveldstraat;

        de Dorshaagstraat (tussen de Tiensebaan en Heuvelstraat);

        de buurtweg 27;

        de buurtweg 29;

        en voetweg 58;

        is er enkel uitgezonderd plaatselijke verkeer toegelaten op:

        de Heuvelstraat (tussen de Tiensebaan en de Dorshaagstraat).

Verder is het op zaterdag 3 september 2022 vanaf 8u tot 17u verboden te parkeren op de Tiensebaan (tussen de Halensebaan en de Netelzeepstraat) en op de Heuvelstraat.

 

Artikel 2: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 3: De inrichter, Bart Coeckaerts, 0477/23 79 02, zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie overeenkomstig bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 4: De inrichter dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 5: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 6: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de organisator van het evenement.