HET COLLEGE

 

Feiten en context

        Dhr. Bart Volders heeft een aanvraag ingediend om de Dorpsstraat tussen de Minnestraat en Nieuwstraat verkeersvrij te maken en een parkeerverbod op te leggen op 12 juni, 13 juni en 16 juni 2022 en parkeerverbod aan te vragen op het dorpsplein vanaf 6 juni 2022. Dit in kader van Assent Kermis..

        Deze gebeurtenis zal het verkeer op de openbare weg of delen daarvan beïnvloeden.

 

Juridische gronden

        De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

        Art. 119, 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet.

        Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Argumentatie

De dienst mobiliteit stelt voor om een politieverordening op te maken om de Dorpsstraat tussen de Minnestraat en de Nieuwstraat verkeersvrij te maken en een parkeerverbod in te voegen op:

        zondag 12 juni 2022 vanaf 8u tot einde noodzakelijkheid;

        maandag 13 juni 2022 vanaf 16u tot einde noodzakelijkheid;

        donderdag 16 juni 2022 vanaf 16u tot einde noodzakelijkheid;

en het dorpsplein vanaf 6 juni 2022 - 21u voor te behouden aan de foorkramers.

 

Deze maatregelen moeten genomen worden om de verkeersveiligheid van de deelnemers, weggebruikers en bezoekers te verzekeren.

Dergelijke initiatieven dragen bij tot een betere onderlinge sociale verstandhouding en het is aangewezen om dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Vanaf maandag 6 juni 2022 om 21.00 uur tot einde noodzakelijkheid, is de parking “Dorpsplein” voorbehouden aan de voertuigen en attracties van de foorkramers.

 

Artikel 2: Het is verboden te parkeren op het gedeelte van de Dorpsstraat begrepen tussen de Nieuwstraat en de Minnestraat:

        op zondag 12 juni 2022 vanaf 08.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel;

        op maandag 13 juni 2022 vanaf 16.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel;

        op donderdag 16 juni 2022 vanaf 16.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel.

 

Artikel 3: Alle voertuigenverkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden, uitgezonderd veiligheidsdiensten, is verboden op het gedeelte van de Dorpsstraat begrepen tussen de Minnestraat en de Nieuwstraat:

        op zondag 12 juni 2022 vanaf 08.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel;

        op maandag 13 juni 2022 vanaf 16.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel;

        op donderdag 16 juni 2022 vanaf 16.00 uur tot einde noodzakelijkheid van de maatregel.

 

Artikel 4: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

 

Artikel 5: De inrichter, dhr. Bart Volders, 0477/61 61 28, zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie overeenkomstig bijgevoegd signalisatieplan.

 

Artikel 6: De inrichter dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

 

Artikel 7: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

 

Artikel 8: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, de politiezone Hageland en de organisator van het evenement.