DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Feiten en context

          De OCMW-raad stelde eerst zijn deel van de meerjarenplanningaanpassing 1 2020-2025 vast op 28 september 2020

          Vervolgens keurde de gemeenteraad op 28 september 2020 zijn deel en het deel van de meerjarenplanningaanpassing 1 2020-2025 van de OCMW-raad goed. Uit die goedkeuring volgt de definitieve vaststelling van het gehele beleidsrapport.

          De OCMW-raad stelde eerst zijn deel van de meerjarenplanningaanpassing 2 2020-2025 vast op 28 december 2020

Vervolgens keurde de gemeenteraad op 28 december 2020 zijn deel en het deel van de meerjarenplanningaanpassing 2 2020-2025 van de OCMW-raad goed. Uit die goedkeuring volgt de definitieve vaststelling van het gehele beleidsrapport.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

          Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

          Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.

 

Argumentatie

Art. 257 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet:

 

§1 Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

 

Voorafgaand aan deze meerjarenplanaanpassing werd de omgevingsanalyse geactualiseerd.

 

Het overig of gelijkblijvend beleid werd overlopen en aangepast waar nodig.

 

De motivering van de wijzigingen werden opgenomen in het document van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 in bijlage bij dit besluit.

 

Financiële weerslag

De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.

 

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de geactualiseerde omgevingsanalyse.

 

Artikel 2:De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025' van gemeente en OCMW vast.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.