DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

        Op 25 november 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten en op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningen- of plannenregister goed.

        Het college heeft op 6 december 2021 beslist om deel te nemen als pilootgemeente aan de ontwikkeling en uitrol van het VIP van de Vlaamse Overheid.

        Op 3 oktober 2022 sluit Bekkevoort aan tot het VastgoedInformatiePlatform, (VIP) ontwikkeld door Digitaal Vlaanderen. Via dit portaal zullen in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars aanvragen tot vastgoedinformatie moeten indienen.

        Andere aanvragers van vastgoedinfo (burgers, andere overheden,...) zullen pas vanaf 2024 een aanvraag kunnen indienen via het VIP, het moment dat VIP voor alle aanvragers en door alle gemeenten verplicht te gebruiken is.

        Het college van 12 september 2022 keurde het voorstel van retributiereglement goed dat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

        Het nieuwe reglement vervangt vanaf 3 oktober 2022 het retributiereglement op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten en op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningen- of plannenregister dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 en is geldig tot het uitdrukkelijk wordt opgeheven of vervangen door een ander reglement.

 

Juridische gronden

        Artikel 170 §4 van de Grondwet.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

        De artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

        Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.

        Gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende goedkeuring retributiereglement op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten en op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningen- of plannenregister.

 

Argumentatie

Notarissen, vastgoedmakelaars, andere overheden en particulieren kunnen informatie over onroerende goederen bij de gemeente aanvragen.

 

De gemeente vindt het belangrijk dat potentiële kopers van vastgoed met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed.

 

De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen.

 

De gemeente werkt samen met het Agentschap Digitaal Vlaanderen om een Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld.

 

Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars.

 

De gemeente kan via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers ontsluiten.

 

Het verzamelen en ontsluiten via het vastgoedinformatieplatform op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, is voor de gemeente een administratieve last en brengt een bijhorende kost met zich mee.

 

De gemeente wenst dan ook de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers te verhalen op de aanvragers.

 

Vanaf 3 oktober 2022 worden aanvragen tot afgifte van vastgoedinfo afkomstig van notarissen en vastgoedmakelaars via het VIP ontsloten (VIP-aanvragers).

Alle andere aanvragers (burgers, andere overheden,...) dienen hun aanvraag rechtstreeks schriftelijk (analoog of digitaal) te richten aan de gemeente (niet-VIP aanvragers).

 

Het afleveren van de vastgoedinfo verschilt naargelang de aard van de aanvrager:

        Voor VIP-aanvragers: Het VIP verzamelt data uit de beschikbare aangesloten bronnen (centrale registers en gemeenten). De gemeente krijgt via het platform een vraag om het dossier te vervolledigen en te controleren op de kwaliteit, waarna de info wordt afgeleverd aan de aanvrager via het VIP in de vorm van een pdf of rechtstreeks in het digitaal systeem van de notaris/vastgoedmakelaar.

        Voor niet-VIP aanvragers: De gemeente ontsluit de informatie vanuit de gemeentelijke GIS-toepassing aangevuld met manuele opzoekingen. Het vastgoedinformatiedossier wordt in pdf-vorm rechtstreeks aan de aanvrager overgemaakt;

 

Dit onderscheid wordt opgenomen in het retributiereglement.

 

Per aanvraag wordt een volledig vastgoedinformatiedossier afgeleverd; d.w.z. dat het afgeleverde document zowel de vastgoedinfo, het uittreksel uit het plannenregister als het uittreksel uit het vergunningenregister omvat.

 

De aanrekening van deze kost wordt vastgelegd in voorliggend retributiereglement.

 

Financiële weerslag

registratiesleutel

transactiemoment

geraamde ontvangst

GBB-OMG/0600-00/70200040

2022

50.000

 

2023

50.000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Onderhavig retributiereglement vastgoedinformatie wordt goedgekeurd:

 

Artikel 1: Definities

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed;, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed.

 

lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert.

 

centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert.

 

vastgoedinformatieplatform (VIP): elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie tussen aanleverende entiteiten en aanvragers.

 

vastgoedinformatiedossier: de combinatie van verschillende datasets, samengesteld uit vastgoedinformatie met betrekking tot een perceel, of een onderdeel, die:

        op aanvraag van een VIP-aanvrager wordt ontsloten door de aanleverende entiteit, door Digitaal Vlaanderen wordt samengevoegd en door de lokale overheid wordt ter beschikking gesteld.

        op aanvraag van een niet VIP-aanvrager wordt opgemaakt volgens het door de VVSG ontworpen sjabloon, zonder gebruik te maken van het VIP.

 

externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties:

        de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1° van het Bestuursdecreet van 7  december 2018

        de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, voor zover ze afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid

        de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 7° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

 

VIP aanvrager: de notaris of vastgoedmakelaar die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm bepaalde vastgoedinformatie nodig heeft en daartoe een aanvraag via het VIP doet.

 

algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

 

persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1) van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2) van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

 

Artikel 2: Algemeen

 

De gemeente Bekkevoort verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen. De gemeente Bekkevoort doet bij aanvragen van VIP-aanvragers een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te halen en samen te voegen in het vastgoedinformatiedossier.

De gemeente Bekkevoort stelt het vastgoedinformatiedossier via het VIP aan VIP-aanvragers ter beschikking.

De aflevertermijn voor het vastgoedinformatiedossier bedraagt maximum 30 dagen.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de opmaak van het vastgoedinformatiedossier, verwerkt de gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit centrale en lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn bepaald.

 

 

Artikel 3: Er wordt een retributie geheven op het afleveren van een vastgoedinformatiedossier over een onroerend goed.

 

Artikel 4: Verschuldigde

Het bedrag van de retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vastgoedinformatie.

 

Artikel 5: Bedrag

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 125,00 EUR.

Het bedrag van de retributie is verschuldigd per kadastraal perceelnummer (capakey) waarvoor een vastgoedinformatiedossier wordt aangevraagd.

 

Artikel 6: invorderingswijze

De onbetwiste en opeisbare retributie wordt bij niet betaling ingevorderd conform artikel 177, tweede lid van het decreet lokaal bestuur van van 22 december 2017.

 

De betwiste en opeisbare retributie wordt bij niet betaling burgerrechtelijk ingevorderd.

 

Artikel 7: Dit reglement vervangt vanaf 3 oktober 2022 het retributiereglement op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten en op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningen- of plannenregister dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 en is geldig tot het uitdrukkelijk wordt opgeheven of vervangen door een ander reglement.

 

Artikel 8: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing